Regulamin Bawialni AKUKU

Bawialnia AKUKU to bawialnia edukacyjna, z której mogą korzystać dzieci (wraz z rodzicami lub opiekunami) od 0 do 6 roku życia.

 1. Przed wejściem do bawialni rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzic lub opiekun dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem bawialni oraz w pełni go akceptuje.
 3. Korzystanie z bawialni przez dzieci jest odpłatne (dzieci poniżej 6 miesiąca życia nie płacą za wejście). Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących jest bezpłatny. Ceny naliczane są według przyjętego cennika dostępnego w bawialni.
 4. Dzieci przebywają w bawialni AKUKU pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Dzieci, rodzice, prawni opiekunowie mogą przebywać w bawialni AKUKU wyłącznie w skarpetkach po zdjęciu obuwia używanego na zewnątrz. Ze względów higienicznych zabrania się wchodzenia boso. Obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiają w szafkach.
 6. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w bawialni, bawialnia AKUKU nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w bawialni AKUKU odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci sprawujący nad nimi opiekę. Bawialnia AKUKU nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub wypadki na jej terenie, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun.
 8. Pracownicy bawialni AKUKU sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z bawialni.
 9. Na terenie bawialni AKUKU w szczególności zabrania się: popychania innych dzieci, żucia gumy, biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w buzi, wynoszenia zabawek oraz innych pomocy edukacyjnych należących do bawialni AKUKU, wnoszenia zabawek z zewnątrz, wspinania się po szafkach, regałach, niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do bawialni AKUKU, korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników bawialni AKUKU
 10. W bawialni AKUKU można spożywać tylko produkty zakupione w kawiarni. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz napojów do strefy bawialnianej.
 11. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 12. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w bawialni AKUKU osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia do bawialni osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem Opiekunów jest poinformowanie personelu bawialni o wszelkich schorzeniach dziecka np. takich jak: epilepsja, astma, zaburzenia słuchu, niepełnosprawność ruchowa, schorzenie kręgosłupa itp.
 13. Na terenie bawialni AKUKU obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 14. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi bawialni.
 15. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.