Regulamin sprzedaży Rezerwacji i Karnetów

Regulamin obowiązuje od 16.12.2021r.

I. WSTĘP

 1. Regulamin dotyczy sprzedaży Rezerwacji i Karnetów na Wydarzenia organizowane przez Karolinę Frycz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AKUKU Karolina Frycz, ul. Cieszyńska 140, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługującą się NIP: 9372598174, która świadczy usługi związane z organizacją i zapewnieniem realizacji wydarzeń w formie zajęć, warsztatów, koncertów, prelekcji oraz wykładów.
 2. W regulaminie zawarte zostały informacje m.in. o organizatorze, o sposobie zawarcia umowy, formie płatności, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Rezerwacji i Karnetów na Wydarzenia
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Systemie sprzedaży rezerwacji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Systemie sprzedaży rezerwacji w zakresie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup w Systemie sprzedaży rezerwacji nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Rezerwacja- rezerwacja uczestnictwa w Wydarzeniu
 5. Karnet – rezerwacja uczestnictwa w cyklu Wydarzeń, takich samych Wydarzeń, odbywających się cyklicznie, o stałych porach, przez okres 3 miesięcy
 6. Wydarzenie – wydarzenie prowadzone w formie zajęć, warsztatów, koncertów, prelekcji lub wykładów, organizowane przez Organizatora, przedstawione na https://akukubawialnia.nakiedy.pl/ i opisane na poszczególnych wydarzeniach zamieszczonych na profilu Organizatora https://www.facebook.com/AKUKU-zabawa-naturalnie-104099144710010 w zakładce „wydarzenia”
 7. Organizator – Karolina Frycz prowadząca działalność gospodarcza pod firmą AKUKU Karolina Frycz, ul. Cieszyńska 140, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP: 9372598174
 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Rezerwacji i Karnetów w Systemie sprzedaży rezerwacji
 9. System sprzedaży rezerwacji -system sprzedaży rezerwacji działający pod adresem https://akukubawialnia.nakiedy.pl/

III. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Regulamin dotyczy sprzedaży Rezerwacji i Karnetów na Wydarzenia organizowane przez Organizatora.
 2. Rezerwacja uprawnia jedno dziecko do uczestnictwa w Wydarzeniu, które zostało określone w Rezerwacji, w terminie wskazanym w Rezerwacji, przez czas trwania Wydarzenia.
 3. Karnet uprawnia jedno dziecko do uczestnictwa w cyklu Wydarzeń, które zostały wskazane w Karnecie przez okres 3 miesięcy od dnia pierwszego Wydarzenia. W Karnecie widnieje rodzaj, data i godzina oraz czas trwania każdego Wydarzenia, w którym Klient może wziąć udział.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest okazanie potwierdzenia ważnej Rezerwacji lub Karnetu przed rozpoczęciem Wydarzenia.

IV. SYSTEM SPRZEDAŻY REZERWACJI

Za pośrednictwem Systemu sprzedaży rezerwacji https://akukubawialnia.nakiedy.pl/ Organizator prowadzi sprzedaż Rezerwacji i Karnetów na Wydarzenia uwidocznione w Systemie sprzedaży rezerwacji.

V. WARUNKI TECHNICZNE

 1. By skorzystać z Systemu sprzedaży rezerwacji nie trzeba spełniać szczególnych warunków technicznych. Wystarczające jest:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, standardowym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową oraz
  2. posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz
  3. posiadanie konta bankowego umożliwiającego dokonanie płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej Przelewy24.pl.

VI. PŁATNOŚĆ

 1. Rezerwacje i Karnety są płatne. Klient jest zobowiązany do zapłaty zadatku za Rezerwację lub Karnet w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 2. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zadatek podlega zwrotowi, zgodnie z pkt. VIII ust. 7 Regulaminu.
 3. W razie wykonania umowy – uczestniczenia w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, zadatek podlega zaliczeniu na poczet zapłaty ceny za Rezerwację lub Karnet na Wydarzenie.
 4. Pozostała część ceny za Rezerwację lub Karnet jest płatna bezpośrednio przed Wydarzeniem, w miejscu Wydarzenia – gotówką lub kartą płatniczą.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Organizatora, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wpłacił zadatek może żądać sumy odpowiadającej dwukrotności danego zadatku.
 6. Gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony albo na skutek siły wyższej zadatek zostaje zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.
 1. Wszystkie ceny Wydarzeń w Systemie sprzedaży rezerwacji podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Sposobem płatności zadatku przy zakupie Rezerwacji lub Karnetu jest płatność elektroniczna Przelewy24.pl.
 3. Płatności elektroniczne Przelewy24.pl są obsługiwane przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

VII. PROCES ZAKUPU

 1. Klient może dokonywać zakupu w Systemie sprzedaży rezerwacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. By kupić Rezerwację lub Karnet należy złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Systemu sprzedaży rezerwacji https://akukubawialnia.nakiedy.pl/
  1. Kolejno należy wybrać interesujące Klienta Wydarzenie lub serię Wydarzeń,
  2. Następnie wybrać godzinę wybranego Wydarzenia lub Wydarzeń,
  3. Później prawidłowo wypełnić dane Klienta niezbędne do realizacji sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu. Organizator nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości i poprawności danych podanych przez Klienta.
  4. Warunkiem zakupu jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie wątpliwości dotyczących regulaminu Klient może skontaktować się z Organizatorem.
  5. Następnie zostaje wyświetlone podsumowanie i należy kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”
  6. Po kliknięciu przycisku „zarezerwuj i zapłać online” Klient zostanie przekierowany do systemu płatności elektronicznej Przelewy.24.pl
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności zadatku Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Systemu sprzedaży rezerwacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży Rezerwacji lub Karnetu za zawartą pomiędzy Klientem a Organizatorem.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie Rezerwacji lub Karnetu.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, gdy uczestniczył w Wydarzeniu, na które kupił Rezerwację i gdy został poinformowany przed udziałem w Wydarzeniu, że po wzięciu udziału w Wydarzeniu utraci prawo odstąpienia od umowy. [zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)]
 2. Mimo, iż art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta wyłącza prawo do odstąpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie rozrywkowe, sportowe lub kulturalne (od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi) to na podstawie niniejszego regulaminu Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Rezerwacji lub Karnetu na Wydarzenie rozrywkowe, sportowe lub kulturalne organizowane przez Organizatora w terminie do 24 godzin przed planowanym Wydarzeniem, na które została kupiona Rezerwacja lub Karnet – bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wiadomość e-mail do Organizatora na adres: hello@akukubawialnia.pl.
 4. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu, Organizator prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, na adres- email, z którego wysłano decyzję o odstąpieniu – potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i znajduje się poniżej Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia umowy, a po zgłoszeniu takiego żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy, to w takim wypadku Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili poinformowania Organizatora o odstąpieniu od umowy.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją Umowy jest Organizator.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.akukubawialnia.pl

X. SPOSOBY KONTAKU

 1. Klient może skontaktować się z Organizatorem:
  1. W siedzibie Organizatora przy ul. Cieszyńskiej 140, 43-300 Bielsko-Biała
  2. Poprzez wiadomość e-mail – adres e-mail Organizatora hello@akukubawialnia.pl,
  3. Poprzez wiadomość prywatną na portalu facebook Organizatora: https://www.facebook.com/AKUKU-zabawa-naturalnie-104099144710010
 2. Organizator może kontaktować się z Klientem poprzez wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie – pod wskazanym przez Klienta nr telefonu.

XI. REKLAMACJA I POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z zakupem Rezerwacji lub Karnetu. Może się to odbyć w następujących formach:
 1. Pocztą tradycyjną – listem: AKUKUKarolina Frycz, ul. Cieszyńska 140, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Pocztą elektroniczną – wiadomością e-mail: hello@akukubawialnia.pl, wpisując w temat wiadomości: REKLAMACJA.
 1. Organizator ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 4. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem.
 5. Konsument może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Organizatorem.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad i trybu procedury mediacji Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej między Klientem a Organizatorem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania zakupu przez Klienta.
 3. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 4. Wszystkie nazwy Wydarzeń używane są w celach informacyjnych.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY